Đấu giá toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 402.000.000 đ

Thửa đất số 89, tờ bản đồ số 18, tại địa chỉ: Xóm Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 89, tờ bản đồ số 18, tại địa chỉ: Xóm Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC