Đấu giá Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 229

Phiên đấu giá đã kết thúc
Giá khởi điểm: 6.680.000.000 đ
Mã tài sản:
Người có tài sản:
Tổ chức đấu giá tài sản:
Thời gian bán hồ sơ:
Thời gian đấu giá:

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 229, tờ bản đồ số 6, có địa chỉ tại Khu 1, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 229, tờ bản đồ số 6, có địa chỉ tại Khu 1, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CĐ 264001, số vào sổ cấp GCN: 00844 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình cấp ngày 09/11/2016

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC