Nghị định 32 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 17 Th05

Nghị định 32 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp như sau

Nghị định 19 - vquy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 17 Th05

Nghị định 19 - vquy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Nghị định này quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Nghị định 151 - quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 17 Th05

Nghị định 151 - quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về các nội dung sau

Nghị định 63 - quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt 17 Th05

Nghị định 63 - quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt

Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây

Thông tư 144 - Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 17 Th05

Thông tư 144 - Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP)

Thông tư liên tịch - Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 17 Th05

Thông tư liên tịch - Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư này hướng dẫn về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Thông tư liên tịch - Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 17 Th05

Thông tư liên tịch - Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Thông tư này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Thông tư 35 - Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai 16 Th05

Thông tư 35 - Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

Thông tư này quy định về hoạt động, nội dung, trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo quy định của Luật Đất đai

Luật Đất Đai ban hành năm 2013 28 Th04

Luật Đất Đai ban hành năm 2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai

Thông tư 49 - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính 28 Th04

Thông tư 49 - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và thay thế Thông tư số 03/2009/TT-BTNMT ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

Nghị Định 43 - quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai 28 Th04

Nghị Định 43 - quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (sau đây gọi là Luật Đất đai).

KHÁCH HÀNG/ĐỐI TÁC